องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]3
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 24 ส.ค. 2563 ]2
3 ประกาศ-รับสมัครอาสาลมัครบริบาลท้องถิ่น เพี่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]5
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2563 ]12
5 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท ี่ 31 มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]47
6 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]33
7 ประกาศ-การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]45
8 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]36
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]40
10 ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]46
11 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2562 ]28
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 31 ต.ค. 2562 ]10
13 ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]49
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) [ 16 ต.ค. 2562 ]36
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผ ลการปฏิบัติงานของพนักงาบส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.อีปาด ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2562 ]40
16 แจ้งเวียนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]30
17 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]34
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]29
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงปม. พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]41
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5