องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พิ่มเติม) [ 12 ก.พ. 2564 ]0
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 4 ก.พ. 2564 ]0
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]0
4 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 14 ม.ค. 2564 ]0
5 ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]18
6 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]19
7 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 15 ธ.ค. 2563 ]18
8 ประกาศปิดทำการจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 15 ธ.ค. 2563 ]0
9 ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]19
10 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]0
11 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2563 ]0
12 ประกาศ เรื่อง บัญชีราชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.อีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]0
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (2564-2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]59
14 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 20 ต.ค. 2563 ]0
15 ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2563 ]44
16 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]51
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]0
18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [ 2 ต.ค. 2563 ]0
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ปีงปม.พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]39
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน ปีงปม.พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6