องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ นโยบายคุ้มเครองข้อมูลตัวบุคคล อบต.อีปาด [ 25 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 ธ.ค. 2565 ]100
3 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ [ 8 ธ.ค. 2565 ]100
4 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]98
5 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]99
6 ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 30 พ.ย. 2565 ]99
7 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 21 ก.ค. 2565 ]63
8 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]73
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง [ 8 เม.ย. 2565 ]76
10 ประกาศ เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 ตำแหน่ง ภารโรง [ 21 มี.ค. 2565 ]83
11 ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ประจำีป งปม.พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ภารโรง [ 21 มี.ค. 2565 ]115
12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]94
13 ประชาสัมพันธ์แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน [ 24 ก.พ. 2565 ]127
14 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]102
15 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]151
16 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]71
17 ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2564 ]208
18 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน งวดประจำเดือน มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]67
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.อีปาด ปี งปม.พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]65
20 ประกาศ นโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Goft Policy) [ 1 ต.ค. 2564 ]152
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9