องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย [ 31 ม.ค. 2567 ]2
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ม.ค. 2567 ]2
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 31 ม.ค. 2567 ]2
4 คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 31 ม.ค. 2567 ]2
5 คู่มือ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ม.ค. 2566 ]53
6 คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 6 ต.ค. 2563 ]203
7 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]205
8 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ม.ค. 2563 ]245
9 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร [ 8 ม.ค. 2563 ]209
10 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ม.ค. 2563 ]234
11 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2562 ]219
12 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 1 ต.ค. 2561 ]200
13 แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน ด้วยตนเอง แบบคำร้องเรียน 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]248
14 แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ แบบคำร้องเรียน 2 [ 1 ต.ค. 2561 ]212
15 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2561 ]202
16 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]194
17 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 28 ก.ย. 2561 ]207
18 ใบสมัครเข้าเรียน ศพด.อบต.อีปาด [ 28 ก.ย. 2561 ]191