องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]17
2 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (บัญชีสรุปการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงปม.พ.ศ.2562) [ 6 ม.ค. 2563 ]35
3 สรุปผลโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]36
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]28
5 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]149
6 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.อีปาด ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]33
7 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]30
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]30
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]31
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]30
11 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]30
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]28
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]30
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]33
15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]33
16 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]30
17 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]33
18 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]29
19 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ [ 6 ม.ค. 2563 ]29
20 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]26
 
หน้า 1|2|3