องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]26
2 บันทึกข้อตกลงร่วมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ปีงปม.พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]25
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2564-2566) [ 7 ม.ค. 2564 ]26
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถอ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มิ.ย.2544 [ 7 ม.ค. 2564 ]25
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 เม.ย.2556 [ 7 ม.ค. 2564 ]25
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาลงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 7 ก.พ.2557 [ 7 ม.ค. 2564 ]25
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 26 ส.ค.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]26
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2557 [ 7 ม.ค. 2564 ]25
9 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 (ที่ มท 0809.2-ว51 ลงวันที่ 29 เม.ย.2563) [ 7 ม.ค. 2564 ]25
10 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 (ที่ มท 0809.2-ว51 ลงวันที่ 29 เม.ย.2563) [ 7 ม.ค. 2564 ]25
11 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 ส.ค.2557 [ 7 ม.ค. 2564 ]25
12 ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 มี.ค.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]26
13 ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5-ว22 ลงวันที่ 27 ธ.ค.2562 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562ฯ [ 7 ม.ค. 2564 ]25
14 ที่ มท 0809.2-ว48 ลงวันที่ 13 พ.ค.2562.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ฯ [ 7 ม.ค. 2564 ]26
15 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต งปม.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]25
16 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]27
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]27
18 รายงานผลการดําเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]26
19 บันทึกข้อตกลงร่วมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ปีงปม.พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]27
20 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงปม. พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3|4