องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]42
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]55
3 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]49
4 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]68
5 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (บัญชีสรุปการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงปม.พ.ศ.2562) [ 6 ม.ค. 2563 ]87
6 สรุปผลโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]85
7 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]80
8 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]443
9 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.อีปาด ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]83
10 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]83
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]80
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]83
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]81
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]83
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]79
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]81
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]81
18 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]83
19 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]78
20 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]87
 
หน้า 1|2|3