องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]4
2 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]23
3 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (บัญชีสรุปการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงปม.พ.ศ.2562) [ 6 ม.ค. 2563 ]45
4 สรุปผลโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]44
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]36
6 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]214
7 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.อีปาด ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]41
8 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]38
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]37
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]37
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]38
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]38
13 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]36
14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]37
15 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]40
16 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]39
17 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]36
18 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]43
19 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]36
20 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ [ 6 ม.ค. 2563 ]35
 
หน้า 1|2|3