องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]10
22 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]8
23 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง 2563 [ 10 ธ.ค. 2562 ]7
24 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]7
25 รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]7
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]7
27 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]13
28 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]8
29 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]7
30 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]8
31 สรุปผลโครงการส่งเสริมจิสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]7
32 แจ้งเวียน ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]7
33 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
34 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
35 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
36 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
37 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
38 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
39 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
40 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
 
|1หน้า 2|3