องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]111
2 รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]114
3 รายงานผล การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งปม.พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]122
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]147
5 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]228
6 รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนน OIT ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]221
7 ประกาศ ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]215
8 รายงานผลคะแนน OIT ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]276
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]225
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]277
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2563 ]236
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]214
13 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]217
14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]220
15 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]260
16 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]223
17 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]214
18 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]215
19 ประกาศ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนผู้ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2563 ]207
20 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]264
 
หน้า 1|2|3