องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]2
2 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]19
3 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]30
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]37
5 อบต.อีปาดร่วมกิจกรรมเพื่อรับคำปรึกษา และเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใส และความสุจริตในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]38
6 O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]40
7 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]36
8 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]42
9 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]35
10 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]40
11 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]39
12 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]36
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]27
14 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]41
15 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]26
16 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]24
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]26
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]25
19 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]26
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]23
 
หน้า 1|2