องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]46
2 รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนน OIT ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]43
3 ประกาศ ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]47
4 รายงานผลคะแนน OIT ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]46
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]46
6 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]44
7 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]43
8 ประกาศ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนผู้ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2563 ]47
9 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]47
10 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]46
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]44
12 อบต.อีปาดร่วมกิจกรรมเพื่อรับคำปรึกษา และเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใส และความสุจริตในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]46
13 O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]45
14 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]45
15 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]43
16 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]44
17 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]44
18 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]46
19 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]44
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]45
 
หน้า 1|2|3