องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]12
2 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]23
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]30
4 อบต.อีปาดร่วมกิจกรรมเพื่อรับคำปรึกษา และเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใส และความสุจริตในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]30
5 O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]34
6 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]29
7 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]35
8 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]28
9 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]31
10 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]32
11 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]30
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]21
13 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]34
14 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]19
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]19
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]21
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]16
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]19
19 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]17
20 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]16
 
หน้า 1|2