องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]42
2 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]65
3 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]73
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]80
5 อบต.อีปาดร่วมกิจกรรมเพื่อรับคำปรึกษา และเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใส และความสุจริตในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]84
6 O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]86
7 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]78
8 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]86
9 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]78
10 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]86
11 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]83
12 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]77
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]73
14 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]85
15 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]72
16 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]65
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]69
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]66
19 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]67
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]64
 
หน้า 1|2