องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งปม.พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]127
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]164
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งปม. พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]153
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี งปม.พ.ศ. 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]136
5 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]114
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]143
7 การมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 14 พ.ค. 2564 ]138
8 ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]131
9 ประกาศ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งปม. พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]115
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งปม. พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 16 เม.ย. 2564 ]280
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]222
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]272
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]214
14 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]221
15 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]216
16 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต งปม.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]125
17 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]220
18 แจ้งเวียน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]252
19 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]245
20 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ปีงปม.พ.ศ.2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]251
 
หน้า 1|2|3|4