องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]38
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 25 ม.ค. 2566 ]43
3 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 23 ม.ค. 2566 ]36
4 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]244
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]194
6 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]242
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]242
8 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]198
9 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]248
10 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]261
11 การวิเคราะห์ค่างานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]240
12 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]209
13 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 6 ธ.ค. 2562 ]249
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]246
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 3 ต.ค. 2562 ]221
16 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]245
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]223
18 คู่มือการปฏิบัติงาน (ด้านการเงิน การบัญชี) [ 3 ธ.ค. 2561 ]213
19 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]248
20 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับงานสารบรรณ) [ 1 ต.ค. 2561 ]250
 
หน้า 1|2