องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2567 ]26
2 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2567 ]16
3 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง [ 31 ม.ค. 2567 ]25
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 31 ม.ค. 2567 ]50
5 คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท [ 31 ม.ค. 2567 ]19
6 คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2567 ]41
7 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2567 ]21
8 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 31 ม.ค. 2567 ]23
9 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 31 ม.ค. 2567 ]20
10 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 31 ม.ค. 2567 ]32
11 แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]36
12 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]272
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]225
14 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]274
15 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]274
16 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]219
17 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]285
18 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]287
19 การวิเคราะห์ค่างานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]275
20 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]248
21 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 6 ธ.ค. 2562 ]294
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]274
23 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 3 ต.ค. 2562 ]239
24 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]274
25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]246
26 คู่มือการปฏิบัติงาน (ด้านการเงิน การบัญชี) [ 3 ธ.ค. 2561 ]250
27 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]267
28 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับงานสารบรรณ) [ 1 ต.ค. 2561 ]286
29 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี) [ 1 ต.ค. 2561 ]242
30 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) [ 1 ต.ค. 2561 ]254
31 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2561 ]207
32 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]243
33 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]208
34 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 1 ต.ค. 2561 ]201