องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม  มีการคมนาคมทางบก  ดังนี้       

        -  ถนนสายหลัก  1  สาย  (ถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2168)  จากอำเภอกันทรารมย์  ถึง  อำเภอยางชุมน้อย  ผ่าน  หมู่ที่  1 , 2 , 4  เป็นถนนลาดยางอย่างดี
        -  ถนน  ร.พ.ช.ศรีสะเกษ  หมายเลข  2033  เป็นถนนลาดยางอย่างดี  จากบ้านอีปาด  หมู่ที่  1
           ถึงบ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3 , 5
        -  ถนน  อบจ.ศรีสะเกษ  เป็นถนนลูกรังสภาพดี  จากบ้านอีปาด  หมู่ที่  1  ถึงบ้านพันลำตำบลบัวน้อย
           อำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ
        - การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบล  ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล
           เป็นบางส่วน  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ถึงอำเภอใช้รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ส่วนบุคคล
           และรถสองแถวรับจ้าง
4.2  การโทรคมนาคม
        - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข        1   แห่ง
        - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ            -    แห่ง
        - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ               3   แห่ง

 4.3  การไฟฟ้า
        - หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้เข้าถึง  5  หมู่บ้าน  รวมจำนวนประชากรใช้ไฟฟ้า  จำนวน  797  ครัวเรือน

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
        - ลำห้วย                  1 แห่ง
        - บึง , หนองและอื่นๆ   7 แห่ง

 4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        - ฝาย                              6 แห่ง
        - บ่อน้ำตื้น                     143 แห่ง
        - บ่อโยก                           6 แห่ง
        - อื่นๆ  (บ่อบาดาล)          518 แห่ง
       -ระบบประปาหมู่บ้าน              2 แห่ง