องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

  สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา
        -  โรงเรียนประถมศึกษา   3 แห่ง
        -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง
        -  โรงเรียนอาชีวศึกษา   - แห่ง
        -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง   - แห่ง
        -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  3 แห่ง
        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง
        -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   1แห่ง

3.2  สถาบันองค์กรศาสนา
        -  วัด  /  สำนักสงฆ์    3 แห่ง
        -  มัสยิด     - แห่ง
         -  ศาลเจ้า     - แห่ง
        -  โบสถ์     - แห่ง   

 

 

 

   
3.3  สาธารณสุข
        -  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด.......เตียง  - แห่ง
        -  สถานีอนามัย    1 แห่ง
        -  สถาบันพยาบาลเอกชน   - แห่ง
        -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง
        -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        -  สถานีตำรวจ  (ตชต.)   1 แห่ง
        -  สถานีดับเพลิง    - แห่ง