องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 2.1  อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
        อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา
        อาชีพรอง ได้แก่ ทำไร่  ,  ทำสวน  ,  ค้าขายและเลี้ยงสัตว์
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
        -  ธนาคาร   - แห่ง
        -  โรงแรม   - แห่ง
        -  ปั๊มน้ำมันและแก๊ส  1 แห่ง
        -  โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
        -  โรงสีข้าว   15 แห่ง
        -  ร้านค้า   20 แห่ง