องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

     ประวัติตำบลอีปาด    

 

                                ตำบลอีปาดไม่ได้แยกมาจากตำบลใด  สาเหตุที่เอาชื่อบ้านอีปาดเป็นชื่อตำบลก็เพราะว่าหมู่บ้าน อีปาดได้มาตั้งก่อนหมู่บ้านอื่น  และมีจำนวนครัวเรือน  ประชากรมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ  อาศัยอยู่  เดิมตำบลอีปาด  มี  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านอีปาด  บ้านหนองไฮ  บ้านทุ่งมั่ง  บ้านโนนสูง  ขึ้นต่ออำเภอเมืองคง  (อำเภอราษีไศล-ปัจจุบัน)  จังหวัดขุขันธ์  (จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบัน)  ในระยะนั้นหลวงศรีเสนาเป็นผู้ปกครอง  ยังไม่มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ยังไม่มีการเลือกกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อทำการปกครองราษฎรในท้องที่  เมื่อหลวงศรีเสนาเสียชีวิตแล้วจึงตั้งให้นายผา  (ยังไม่มีการใช้นามสกุล)  ซึ่งเป็นน้องชายของหลวงศรีเสนาปกครองประชาชนสืบต่อกันมา  เมื่อนายผาเสียชีวิตแล้ว  ได้ย้ายผู้ปกครองไปอยู่บ้านโนนสูงอีก    คน  คือ  หลวงวิเศษ  และนายจันทร์หอม  ระยะนั้นประชาชนยังไม่ได้ใช้นามสกุล  ครั้นวันที่    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๕๖  ในรัชกาลที่    จึงได้ประกาศให้ประชาชนใช้นามสกุล  ต่อมา  พ.ศ. ๒๔๕๗  ทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้น  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อปกครองราษฎรในท้องที่เป็นครั้งแรก  และได้โอนตำบลอีปาดจากอำเภอเมืองคง  มาขึ้นต่ออำเภอท่าช้าง  (บ้านท่าช้าง)  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล  ส่วนบ้านโนนสูงก็ได้โอนขึ้นต่อตำบลยางชุมน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดขุขันธ์  แล้วมีการเลือกกำนันคนแรกของตำบลอีปาด  ได้แก่  นายทุม  จันทรัตน์  อยู่บ้านทุ่งมั่ง  ตำบลอีปาด  อำเภอได้ย้ายจากอำเภอท่าช้างไปตั้งที่ใหม่  คือที่บ้านคำบอน  และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอกันทรารมย์ถึงปัจจุบันนี้  เมื่อนายทุม  จันทรัตน์  เสียชีวิตลงประชาชนจึงได้เลือก  นายตัน  ศรีสุธรรม  เป็นกำนันปกครองตำบลอีปาดสืบมา  ในระหว่างที่นายตัน  ศรีสุธรรม  เป็นกำนันอยู่นั้น  ทางราชการได้สั่งยุบตำบลอีปาดเพราะเป็นตำบลขนาดเล็ก  มีหมู่บ้านไม่ถึง    หมู่บ้าน  ไปขึ้นต่อตำบลบัวน้อย  อำเภอกันทรารมย์  ซึ่งมีนายจันทร์  พุฒพวง  เป็นกำนันตำบลบัวน้อยในขณะนั้น    

                                 จึงเป็นอันว่าตำแหน่งกำนันตำบลอีปาดได้ว่างลง  นายตัน   ศรีสุธรรม  เป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองราษฎรบ้านทุ่งมั่งสืบมา  และต่อมาประมาณ  พ.ศ. ๒๔๘๖  ทางราชการเห็นว่าตำบลบัวน้อยมีหลายหมู่บ้านยากแก่การปกครอง  จึงได้โอนตำบลอีปาดกลับคืนมาอีกครั้ง  นายตัน  ศรีสุธรรมได้เป็นกำนันปกครองประชาชนตำบลอีปาดตลอดมาจนได้เสียชีวิตไป  ทางอำเภอจึงได้แต่งตั้ง  นายแป  สุรวิทย์  ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไฮ  เป็นผู้รักษาการแทนกำนันตำบลอีปาด  และได้เลือก  นายพันธ์   ศรีสุธรรม  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่    บ้านทุ่งมั่ง  ต่อมาประมาณ  พ.ศ. ๒๔๙๒  ทางอำเภอฯ  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งกำนันตำบลอีปาดแทนตำแหน่งที่ว่างลง  ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านอีปาด  ในระยะนั้นตำบลมี    หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่    บ้านอีปาด  มีนายหม่อย  สุรวิทย์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่    บ้านทุ่งมั่ง  มีนายพันธ์  ศรีสุธรรม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    บ้านหนองไฮ  มีนายแป  สุรวิทย์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ในระยะนั้นการเลือกตั้งกำนันเลือกโดยให้ผู้ใหญ่บ้านทุกคนภายในตำบลเลือก  และมีผู้สมัคร    คน  คือ  นายพันธ์  ศรีสุธรรม  และ  นายแป  สุรวิทย์  นายหม่อย  สุรวิทย์  ได้เสนอชื่อนายพันธ์  ศรีสุ-ธรรม  เป็นกำนัน  นายพันธ์  ศรีสุธรรม  ได้    คะแนน  เป็นอันว่า  นายพันธ์  ศรีสุธรรม  ได้เป็นกำนันตำบลอี-ปาดคนต่อมา  และได้ปกครองประชาชนภายในตำบลสืบต่อมา  ประมาณ  พ.ศ. ๒๕๐๑  ทางราชการเห็นว่า

ตำบลอีปาดมีหมู่บ้านไม่ถึง    หมู่บ้าน  จึงได้เสนอแยกหมู่บ้านเพิ่มอีก    หมู่บ้าน  คือแยกออกจากหมู่ที่    บ้านทุ่งมั่ง  เป็นหมู่ที่      เลือกนายจำปา  บุญเลิศ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  และแยกจากหมู่ที่    บ้านหนองไฮ  เป็นหมู่ที่    เลือกนายทอง  สุรวิทย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ส่วนนายพันธ์  ศรีสุธรรม  เป็นกำนันตำบลอีปาดปกครองประชาชนด้วยความสงบสุข  รัฐบาลได้มีประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๖๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๑๕  ให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์  จะต้องเกษียณอายุราชการ  การเป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเหมือนข้าราชการอื่นๆ  ด้วย  เป็นอันว่านายพันธ์   ศรีสุธรรม  กำนันตำบลอีปาด  ก็ได้เกษียณอายุราชการด้วย

                                ครั้นเมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๖  ทางอำเภอกันทรารมย์  ได้ประกาศเลือกตั้งกำนันแทนตำแหน่งที่ว่างและการเลือกตั้งกำนันก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกกำนันที่จากเดิมให้ผู้ใหญ่บ้านเลือก  เปลี่ยนเป็นให้ประชาชนในพื้นที่เลือกเป็นครั้งแรก  ในการเลือกตั้งกำนันตำบลอีปาด  ทางอำเภอได้ประกาศรับสมัครและได้จัดให้มีการเลือกตั้งกำนันในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๖  มีผู้สมัคร    คน  คือ  ๑.  นายจันทร์  ชราศรี  ผู้ใหญ่บ้านบ้านอีปาด  หมู่    ได้เบอร์    ๒.  นายจำปา  บุญเลิศ   ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งมั่ง  หมู่    ได้เบอร์    ผลการเลือกตั้งกำนันตำบลอีปาด  ปรากฏว่า  นายจันทร์  ชราศรี  ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลอีปาดสืบต่อจากนายพันธ์  ศรีสุธรรม  และนายจันทร์   ชราศรี  ได้ปกครองประชาชนด้วยความสงบสุขตลอดมา  จนมีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์  จึงได้เกษียณอายุราชการ   ทางอำเภอฯจึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งกำนัน  และผู้ใหญ่บ้านบ้านอีปาดคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๒๗  ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่    บ้านอีปาด  ผลปรากฏว่า  นายทองดี  สุรวิทย์  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านอีปาด  และมีการเลือกตั้งกำนันแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๒๗  ผลปรากฏว่า  นายทองดี  สุรวิทย์  ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลอีปาด  จนมีอายุครบ  60  ปี บริบูณ์  จึงได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  ต่อมาจึงได้มีการเลือกตั้งกำนันแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่       ผลปรากฏว่า  นายทำนอง   ศรีสุธรรม  ผู้ใหญ่บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  4 ได้รับเลือกเป็นกำนันปกครองประชาชนในตำบลต่อมา จนถึง  พ.ศ.2555  จึงได้เกษียณอายุราชการ  และได้มีการเลือกกำนันแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่  21  มิถุนายน  2555  ผลปรากฏว่า นายทองชุ่น   สุรวิทย์  ผู้ใหญ่บ้านอีปาด  หมู่ที่  1  ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลอีปาดจนถึงปัจจุบัน