องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก  และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้
      1)  แนวทางการพัฒนาใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ
      2)  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
      3)  แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างสาธารณะ
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
     1)  แนวทางการพัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า
     2)  แนวทางการพัฒนารณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
     3)  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
     1)  แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์
     2)  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึก
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
     1)  แนวทางการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     2)  แนวทางการส่งเสริมการนันทนาการและสวัสดิการ
     3)  แนวทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     4)  แนวทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติด
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
     1)  แนวทางการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
     2)  แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
     3)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ    
    1)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
    2)  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาบริหารการปกครอง
    3)  แนวทางการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
    4)  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงรายได้
    5)  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
    6)  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
    7)  แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบทะเบียนเอกสาร