องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวเกษมณี  แสงสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

 -ว่าง-

 -ว่าง-

นางดวงนภา   ศรีสุธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ/ชำนาญการ    

    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ/ชำนาญการ  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางประคอง ศรีเหรา

 นางสาวคำพลอย  สุโพธิ์ นางสาวนันทนา วรบุตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้