องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
นายดำรงศักดิ์   มุขขันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวคัคนานต์ สมนึก

นางสาวบุษบา   วราพุฒ

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-

นายปณิธาน  โคตรวงศ์

นางสาวลำภู ศรีสุธรรม

ครู
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
นางสาวรุจิรา บุญเลิศ

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลิวัลย์  สมภาร

นางปราณี ป้องเศร้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

นายพิทักษ์   นามวงศ์

นายทรงวุฒิ  ไชยวัฒน์

นายอภิชาติ   สุรวิทย์ 
พนักงานขับรถ

 

นักการภารโรง

คนงานทั่วไป 

 

นางศรีนวล  ชารี

นางสาวสุวิมล  จันทรัตน์
นายหนูเจียร ชารีผล
แม่บ้าน
แม่บ้าน ศพด.อบต.อีปาด
ยาม
 
-ว่าง- -ว่าง-

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น