องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 091-3329995
 

 นายดำรงศักดิ์   มุขขันธ์

นางสาวเกษมณี  แสงสกุล

นายจีระพงศ์   พันธ์ดี    

หัวหน้าสำนักปลัด

 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.  093-3255174
โทร.  045-915866
โทร. 098-0966497