องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายวิรัตน์  ป้องเศร้า
ประธานสภา อบต.อีปาด
โทร.091-0765313
นายปกครอง  พิมพ์พันธ์  นางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์
 รองประธานสภา อบต.อีปาด  เลขานุการสภาอบต.อีปาด
โทร.092-4906880 โทร. 091-3329995
นายสมบัติ  สุรวิทย์ นายปัญญา  สมนึก
นายปกครอง  พิมพ์พันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร.087-9963136 โทร.087-2402354
โทร.092-4906880
นายบุรี  จันทรัตน์ นางสาวเจียงคำ  ชราศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร.092-8810489 โทร.086-2185626