องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ม.ค. 2566 ]1
2 คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 6 ต.ค. 2563 ]159
3 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]163
4 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ม.ค. 2563 ]180
5 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร [ 8 ม.ค. 2563 ]159
6 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ม.ค. 2563 ]185
7 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2562 ]168
8 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 1 ต.ค. 2561 ]166
9 แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน ด้วยตนเอง แบบคำร้องเรียน 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]187
10 แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ แบบคำร้องเรียน 2 [ 1 ต.ค. 2561 ]161
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2561 ]155
12 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]156
13 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 28 ก.ย. 2561 ]162
14 ใบสมัครเข้าเรียน ศพด.อบต.อีปาด [ 28 ก.ย. 2561 ]157