องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]2
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]32
3 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]42
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]39
5 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]38
6 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]39
7 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]752
8 การวิเคราะห์ค่างานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]41
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]46
10 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 6 ธ.ค. 2562 ]39
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]30
12 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]42
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]24
14 คู่มือการปฏิบัติงาน (ด้านการเงิน การบัญชี) [ 3 ธ.ค. 2561 ]43
15 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]32
16 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับงานสารบรรณ) [ 1 ต.ค. 2561 ]42
17 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี) [ 1 ต.ค. 2561 ]42
18 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) [ 1 ต.ค. 2561 ]37
19 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2561 ]45
20 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]44
 
หน้า 1|2