องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]1
2 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 23 ม.ค. 2566 ]1
3 ประกาศ มาตรฐานคุณะรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]195
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]163
5 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]195
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]192
7 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]162
8 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]200
9 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]202
10 การวิเคราะห์ค่างานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]197
11 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]173
12 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 6 ธ.ค. 2562 ]199
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]197
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 3 ต.ค. 2562 ]186
15 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]200
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]180
17 คู่มือการปฏิบัติงาน (ด้านการเงิน การบัญชี) [ 3 ธ.ค. 2561 ]176
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]199
19 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับงานสารบรรณ) [ 1 ต.ค. 2561 ]198
20 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี) [ 1 ต.ค. 2561 ]166
 
หน้า 1|2