องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
กองช่าง

นายจีระพงศ์   พันธ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-

-ว่าง-

นายเกรียงไกร   เอกศิริ

 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการประปา ปง./ชง.

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 

 นายประนัย   ป้องเศร้า

 

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า