องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
นายดำรงศักดิ์   มุขขันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวลำภู ศรีสุธรรม

นางสาวคัคนานต์ สมนึก

นางสาวบุษบา   วราพุฒ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายปณิธาน  โคตรวงศ์


เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 
 
 

-ว่าง-

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลิวัลย์  สมภาร

นางปราณี ป้องเศร้า

ครู

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
นางสาวรุจิรา บุญเลิศ

นายทรงวุฒิ  ไชยวัฒน์

นายอภิชาติ   สุรวิทย์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  

นักการภารโรง

คนงานทั่วไป 
 
 
 
 

นายพิทักษ์   นามวงศ์

นางศรีนวล  ชารี
 
พนักงานขับรถ
 แม่บ้าน

 
 
-ว่าง- นางสาวสุวิมล  จันทรัตน์

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น