องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โคงการ ควบคุม ป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมั่ง อสม. และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ดำเนินการให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน ที่เป็นพาหะนำโรคลัมปี สกิน โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ โดย
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ดำเนินการในพื้นที่บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5
วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ดำเนินการในพื้นที่บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

2021-06-11
2021-06-07
2021-05-19
2021-05-14
2021-04-20
2021-04-20
2021-03-18
2021-03-11
2021-03-02
2021-02-25