วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสงป่าบาก - หนองตากล้า (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางข้างโรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ฝั่งตะวันออก) บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ศพด.อบต.อีปาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางข้างโรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ฝั่งตะวันออก) บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารตามโครงการค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง