วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้านทุ่งมั่ง-แดงหม้อ (ช่วงที่๑) บ้านทุ่งมั่งหมู่ที่ ๒,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านหนองไฮ-หนองน้ำเต้า หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๒ ช่วง) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ศพด.อบต.อีปาด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง