วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแบบไม่มีรอยต่อยาว (สายทางทุ่งมั่ง-รร.ประสานมิตรวิทยา ช่วงที่5) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบท ๑% เอส.จี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายอะเบท ๑% เอส.จี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน อบต.อีปาด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0014/420-56-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด๑๘ พ.ค.- ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง