วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อตามยาว) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.216-14 สายอีปาด - หนองหวาย บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ 216-54,ศก.ถ.216-92,ศก.ถ.216-89,ศก.ถ.216-88 สายภายในบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีปาด - ทุ่งมั่ง บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดทางเชื่อม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (จำนวน 11 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองกะโดน - หนองบักคู (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างโครงการจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดินนายแสวง สุรวิทย์ - นายประดิษฐ์ เอกศิริ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง